Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego : www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl

I. Definicje 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;
b) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu
www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl;
c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresami
www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
d) Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;
e) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu;
f) Usługodawca – Fundacja Legalna Kultura wpisana pod nr 0000400728 KRS XIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 521-36-20-456, REGON 145863237, Adres Fundacji:
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa;
g) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 


II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Mając na względzie, iż w Serwisie będą znajdowały się zarówno informacje i materiały pochodzące od Usługodawcy, jak również od Podmiotów trzecich, co dotyczy części Serwisu wyodrębnionych jako KSIĘGARNIE, WYDARZENIA, BLOG, PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, zasady korzystania z poszczególnych części Serwisu mogą być różne.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie. Odrębne reguły mogą obowiązywać w odniesieniu co części Serwisu, która umożliwia prowadzanie Użytkownikom danych i publikowanie ich na serwisie. Odrębne reguły będą określone w odrębnych regulaminach. Korzystanie z Serwisu oraz jego zasobów jest nieodpłatne.
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
d) do pełnego korzystania ze strony i zamieszczonych na niej filmów trzeba mieć zainstalowanego FlashPlayera w wersji min. 9.0 

5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:  

a) utrzymania sesji Użytkownika,
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. 

7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa.
8. Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej dotyczące nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych, słowno-graficznych i oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu. 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) przestrzegania – w przypadku korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu – przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83 ze zm. – przepisy m.in. W zakresie dozwolonego użytku).  

4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usług. 

IV. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu. 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi w zakresie funkcjonowania Serwisu, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: legalnakultura@legalnakultura.pl
3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu – ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
7. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 

V. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
b) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu skutków działania siły wyższej. 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

3. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są regulaminy szczegółowe korzystania z poszczególnych usług takich jak: BLOG, KSIĘGARNIE, PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, NEWSLETTER. Do korzystania z poszczególnych usług BLOG, KSIĘGARNIE, PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, NEWSLETTER stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia regulaminu szczegółowego danej usługi, a w zakresie nieuregulowanym regulaminem szczególnym postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w tym w regulaminach szczegółowych. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkowników z chwilą ich publikacji na Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

5. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia bezpłatnych Usług w Serwisie, w szczególności poprzez zamknięcie Serwisu lub jego części.

6. Użytkownik korzystając z Serwisu w tym z poszczególnych usług Serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminów szczególnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2017.

 

Regulamin newslettera w serwisie www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl (zwanego dalej Regulaminem podstawowym) w zakresie korzystania usługi newslettera w ramach Serwisu. Definicje przyjęte w Regulaminie podstawowym mają takie samo znaczenie w niniejszym regulaminie szczegółowym.

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na bezpłatnym wysyłaniu Użytkownikowi na jego wniosek treści wybranych przez Usługodawcę (newslettera) a w szczególności informacji o nowościach w zakresie zainteresowania tematycznego Serwisu.

3. W celu uzyskania usługi newslettera Usługobiorca podaje Usługodawcy swój adres email, za pośrednictwem formularza dostępnego na odpowiedniej z zakładek Serwisu, a następnie po otrzymaniu na podany adres email linku aktywacyjnego, za pomocą tego linku aktywuje usługę newslettera. Podanie przez Użytkownika adresu email za pośrednictwem odpowiedniego formularza na Serwisie oznacza złożenie wniosku o otrzymywanie newslettera.

4. Do korzystania z usługi newslettera nie jest potrzebne podawania jakichkolwiek dodatkowych danych przez Usługobiorcę. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi newslettera poprzez skorzystanie z linku podanego w każdy z newsletterów.

5. Usługodawca będzie rozsyłał newslettera w częstotliwości dostosowanej do potrzeb informacyjnych Usługodawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie szczególnym zastosowanie ma Regulamin podstawowy.

 

Regulamin usługi dostępnej w zakładkach „Księgarnie” i „Podziel się wiedzą” w serwisie www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl (zwanego dalej Regulaminem podstawowym) w zakresie korzystania usługi publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika w ramach Serwisu w zakładkach „Księgarnie” i „Podziel się wiedzą”. Definicje przyjęte w Regulaminie podstawowym mają takie samo znaczenie w niniejszym regulaminie szczegółowym.

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na bezpłatnym publikowaniu treści dostarczonych przez Użytkownika i zaakceptowanych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu w zakładkach „Księgarnie” lub „Podziel się wiedzą”.

3. W celu publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika w Serwisie Użytkownik przesyła Usługodawcy drogą elektroniczną treści (tekst, zdjęcia, pliki audio, pliki audiowideo, dalej jako treści) za pomocą przeznaczonego do tego formularza dostępnego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na wskazany w Serwisie adres email Usługodawcy. Przesyłając informacje, Użytkownik powinien wskazać, której zakładki dotyczy przesłana treść, chyba że wynika to z samej treści.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie tylko wybranych przez siebie treści. Usługodawca może odmówić publikacji treści w szczególności, jeżeli przesłane treści będą zawierały błędy, będą niskiej jakości technicznej lub niskiej wartości artystycznej, będą nieodpowiednie w stosunku do tematyki Serwisu lub zakładek, na których mają zostać opublikowane, będą naruszały prawo, zasady etyczne, dobre obyczaje, aktualny stan wiedzy lub prawa osób trzecich. Usługodawca ma prawo usunąć opublikowane treści z Serwisu w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nimi działalności.

5. Użytkownik wysyłając treści Usługodawcy w celu ich publikacji w Serwisie, udziela Usługodawcy z chwilą wysłania treści niewyłącznej, nieodpłatnej, licencji do wykorzystywania przesłanych Usługodawcy treści na następujących polach eksploatacji:

– publikacja w całości lub we fragmentach na wszystkich stronach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę w tym w szczególności na stronach internetowych www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl, www.legalnakultura.pl w tym ich podstronach,

– zwielokrotnianie, przesyłanie, przechowywanie i modyfikowanie w zakresie wskazanym w regulaminie, we wszelkich systemach informatycznych w tym w sieci internet, w pamięci komputera, w pamięciach przenośnych.

6. Z chwilą przesłania treści Usługodawcy, użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na dokonywanie w treściach zmian uzasadnionych formą publikacji, redakcją, korektą, składem i tym podobnymi. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do jednoznacznego wskazania Usługodawcy warunków na jakich treści będą mogłyby opublikowane w Serwisie tak, aby nie naruszyć osobistych praw autorskich, w szczególności poprzez podanie autorstwa poszczególnych utworów znajdujących się w treściach.

7. W sytuacji gdy w przesłanych Usługodawcy treściach będą znajdowały się elementy objęte prawem własności przemysłowej, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do zezwalania na umieszczenie tych elementów w Serwisie oraz udziela Usługodawcy zezwolenia na korzystanie tych elementów na warunkach odpowiadających licencji, o której mowa w pkt 5.

8. Licencja, o której mowa powyżej, udzielana jest na okres lat 5 licząc od dnia przesłania treści Usługodawcy. Po upływie tego okresu licencja ulega przedłużenia na czas nieokreślony. Licencja udzielana jest na terytorium całego znanego świata.

9. Użytkownik oświadcza, że wysyłając Usługodawcy treści posiada prawo do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem udzielenia licencji Usługodawcy na warunkach niniejszego regulaminu oraz do udzielenia innych zgód i zezwoleń związanych z prawami autorskimi w tym zależnymi na warunkach niniejszego regulaminu, oraz do rozporządzania prawami własności przemysłowej na warunkach niniejszego regulaminu.

10. Użytkownik ponosi wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność, w sytuacji gdyby udzielona licencja lub zezwolenie, o którym mowa w pkt 7, obarczone była wadami prawnymi, w szczególności gdyby Użytkownik nie miał prawa do jej udzielenia na takich warunkach jak w regulaminie. W przypadku skierowania do Usługodawcy roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich w wyniku eksploatacji treści dostarczonych przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie wszelkie koszty załatwienia sprawy oraz przystąpić do toczącego się procesu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie szczególnym zastosowanie ma Regulamin podstawowy.

 

Regulamin Bloga w serwisie www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl

1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl (zwanego dalej Regulaminem podstawowym) w zakresie korzystania usługi publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika w ramach Serwisu w zakładce Blog. Definicje przyjęte w Regulaminie podstawowym mają takie samo znaczenie w niniejszym regulaminie szczegółowym.

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na bezpłatnym publikowaniu treści dostarczonych przez Użytkownika i zaakceptowanych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu w zakładce „Blog”.

3. W celu publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika w Serwisie Użytkownik przesyła Usługodawcy drogą elektroniczną treści (tekst, zdjęcia, pliki audio, pliki audiovideo, dalej jako treści) pocztą elektroniczną na wskazany w Serwisie adres email Usługodawcy. Usługodawca może wprowadzić także inne formy przesyłania treści. Przesyłając informacje Użytkownik powinien wskazać, iż dotyczy ona Bloga.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie tylko wybranych przez siebie treści. Usługodawca może odmówić publikacji treści, w szczególności jeżeli przesłane treści będą zawierały błędy, będą niskiej jakości technicznej lub niskiej wartości artystycznej, będą nieodpowiednie w stosunku do tematyki Serwisu lub zakładki, na których mają zostać opublikowane, będą naruszały prawo, zasady etyczne, dobre obyczaje, aktualny stan wiedzy lub prawa osób trzecich. Usługodawca ma prawo usunąć opublikowane treści z Serwisu w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nimi działalności.

5. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania Usługodawcy treści naruszających prawo, materiałów znieważających lub zniesławiających, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, rasistowskich, nawołujących do przemocy, naruszających uczucia religijne, jak również treści naruszających prawo własności intelektualnej czy przemysłowej, prawnie chronioną tajemnicę, prawo do wizerunku, oraz naruszających prywatność.

6. Użytkownik przez sam fakt wysłania treści celem publikacji na Blogu zapewnia, iż publikacja treści na Serwisie nie wymaga dodatkowych zgód, licencji, czy zezwoleń oraz, że publikacja treści na Serwisie nie będzie naruszała prawa, praw osób trzecich, ani regulaminu.

7. Użytkownik wysyłając treści Usługodawcy w celu ich publikacji w Serwisie udziela Usługodawcy z chwilą wysłania treści niewyłącznej, nieodpłatnej, licencji do wykorzystywania przesłanych Usługodawcy treści na następujących polach eksploatacji:

– publikacja w całości lub we fragmentach na wszystkich stronach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę w tym w szczególności na stronach internetowych www.wiedzaksiegarza.pl, www.wiedzaksięgarza.pl, www.ewiedzaksiegarza.pl, www.legalnakultura.pl w tym ich podstronach,

– zwielokrotnianie, przesyłanie, przechowywanie i modyfikowanie w zakresie wskazanym w regulaminie, we wszelkich systemach informatycznych w tym w sieci internet, w pamięci komputera, w pamięciach przenośnych.

8. Z chwilą przesłania treści Usługodawcy użytkownik udziela Usługodawcy zezwolenia na dokonywanie w treściach zmian uzasadnionych formą publikacji, redakcją, korektą, składem i tym podobnymi. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do jednoznacznego wskazania Usługodawcy warunków, na jakich treści będą mogłyby opublikowane w Serwisie tak aby nie naruszyć osobistych praw autorskich, w szczególności poprzez podanie autorstwa poszczególnych utworów znajdujących się w treściach. O terminie publikacji treści w Serwisie decyduje Usługodawca.

9. W sytuacji gdy w przesłanych Usługodawcy treściach będą znajdowały się elementy objęte prawem własności przemysłowej, Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do zezwalania na umieszczenie tych elementów w Serwisie oraz udziela Usługodawcy zezwolenia na korzystanie tych elementów na warunkach odpowiadających licencji, o której mowa w pkt 7.

10. Licencja, o której mowa w pkt 7 udzielana jest na okres lat 5 licząc od dnia przesłania treści Usługodawcy. Po upływie tego okresu licencja ulega przedłużenia na czas nieokreślony. Licencja udzielana jest na terytorium całego znanego świata.

11. Użytkownik oświadcza, że wysyłając Usługodawcy treści posiada prawo do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zgodnego z prawem udzielenia licencji Usługodawcy na warunkach niniejszego regulaminu oraz do udzielenia innych zgód i zezwoleń związanych z prawami autorskimi w tym zależnymi na warunkach niniejszego regulaminu, oraz do rozporządzania prawami własności przemysłowej na warunkach niniejszego regulaminu.

12. Użytkownik ponosi wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność, w sytuacji gdyby udzielona licencja lub zezwolenie, o którym mowa w pkt 9 obarczone była wadami prawnymi, w szczególności gdyby Użytkownik nie miał prawa do jej udzielenia na takich warunkach jak w regulaminie. W przypadku skierowania do Usługodawcy roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich w wyniku eksploatacji treści dostarczonych przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie wszelkie koszty załatwienia sprawy oraz przystąpić do toczącego się procesu.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie szczególnym zastosowanie ma Regulamin podstawowy.